Taisyklės

Žaidimas vyksta 2018 07 16 – 2018 09 10.

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, KOORDINATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS
 • Žaidimo „Pirk Pepsi ir laimėk personalizuotus marškinėlius“ (toliau tekste − Žaidimas) užsakovas yra UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, įmonės kodas 121958128, juridinis adresas Taikos al. 1, Panevėžys (toliau tekste − Užsakovas).
 • Atstovaudamas Užsakovo interesus, tačiau tik tiek ir tik ta apimtimi, kiek tai yra susiję su Žaidimu, laimėtojų nustatymą, pranešimo apie laimėjimą, laimėtojo kodo nusiuntimą bei klaidų aiškinimąsi (jei prizas negautas ar gautas ne toks, koks buvo užsakytas) vykdo Žaidimo koordinatorius − UAB „PARTIZANAS“, įmonės kodas 300065271, juridinis adresas Kauno g. 16, LT-03212 Vilnius (toliau tekste – Koordinatorius).
2. ŽAIDIMO VIETA IR PERIODAS
 • Loterijos laikotarpis: nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d.
 • Registracijos laikotarpis: nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 9 d.
 • Žaidimas vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.
3. ŽAIDIMO DALYVIAI
 • Žaidime teisę dalyvauti turi visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metu įsigijęs nors vieną Pepsi gėrimo buteliuką su geltonu kamšteliu, kurio talpa gali būti 0,5 l, 1 l ir 1,5 l, bei užpildę registracijos formą interneto svetainėje www.pepsi.lt. Registruotis žaidime gali asmenys turintys 16 ir daugiau metų (jaunesnius asmenis gali registruoti tėvai, globėjai ar kiti giminaičiai).
 • Žaidime dalyvauti negali Užsakovo ir Koordinatoriaus darbuotojai bei įmonių, kurias Koordinatorius tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkė vartotojų Žaidimo aptarnavimui, darbuotojai ir jų šeimos nariai.
4. DALYVAVIMO SĄLYGOS
 • Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizą, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu (nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d.) įsigyti nors vieną Pepsi gėrimo buteliuką su geltonu kamšteliu, kurio talpa gali būti 0,5l, 1l ir 1,5l.
 • Besiregistruojantis asmuo turi būti 16 metų amžiaus arba vyresnis (jaunesnius asmenis gali registruoti tėvai, globėjai ar kiti giminaičiai).
 • Asmenys, įsigiję nors vieną Pepsi gėrimo buteliuką su geltonu kamšteliu, kurio talpa gali būti 0,5l, 1l ir 1,5l, turi interneto svetainėje www.pepsi.lt registruoti geltono kamštelio kodą ir nurodyti šiuos duomenis:
  • Vardą;
  • Pavardę;
  • Telefono Nr.;
  • Elektroninį paštą;
  • Geltono kamštelio kodą.
 • Dalyvis, norintis dalyvauti Žaidime, užpildęs visus registracijos laukelius, turi pažymėti langelius varnele. Tik pažymėjus šiuos langelius registracija bus leidžiama: perskaičiau ir sutinku su Žaidimo taisyklėmis, sąlygomis; aš patvirtinu, kad man yra 16 ir daugiau metų; sutinku, kad mano asmens duomenys bus renkami, UAB „EVO MEDIA“, tvarkomi ir naudojami koordinatoriaus ir VšĮ „Septynios natos“ visą žaidimo laikotarpį ir penkerius metus po žaidimo pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys bus sunaikinami.
 • Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi internetinės registracijos svetainės administratoriaus UAB „EVO MEDIA“ (įmonės kodas 302488991, Žalgirio g. 92, Vilnius), Žaidimo koordinatoriaus UAB „Partizanas“ (įmonės kodas 300065271, Kauno g. 16, Vilnius), prizų teikėjo VšĮ „Septynios natos“ (įmonės kodas 124366384, Raitininkų g. 2, Vilnius), laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • Jūsų asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, amžius) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Žaidimo organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.pepsi.lt žaidimo laikotarpiu, jeigu Jūs būsite išrinktas Žaidimo laimėtoju.
 • Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų; bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Žaidime.
 • Informacija teikiama UAB „Partizanas“ pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu zaidimas@partizanas.lt arba atvykus į UAB „Partizanas“ buveinę.
 • Užsiregistravęs Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
 • Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
 • Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas nors vieną Pepsi gėrimo buteliuką su geltonu kamšteliu, kurio talpa gali būti 0,5 l, 1 l ir 1,5 l ir registruodamas naują unikalų kamštelio numerį – taip padidindamas savo šansus laimėti.
 • Visi registruoti kamštelių numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami kamštelių numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
 • Kamštelį išsaugoti būtina iki Žaidimo pabaigos, jo nuotrauką reiks pateikti laimėjus prizą.
 • Kamštelio numeris turi aiškiai matytis ir turi atitikti Žaidimo interneto svetainėje registruotą kamštelio numerį.
 • Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.
 • Gauti duomenys bus naudojami tik šio Žaidimo tikslams įgyvendinti. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.
 • Bet kuris žaidimo dalyvis gali bet kuriuo metu nuo liepos 16 d. iki rugsėjo 10 d. raštu pareikalauti, kad būtų nutrauktas jo duomenų tvarkymas arba tvarkomi duomenys būtų ištrinti. Prieigą prie visų surinktų asmens duomenų turės šios įmonės: UAB „EVO MEDIA“, VšĮ „Septynios natos”, UAB „Partizanas“.
6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
 • Per visą žaidimą bus vykdomi 8 traukimai (iš viso išdalinta 1000 prizų), kurių metu bus nustatyti Žaidimo prizų laimėtojai.
  • 1. Pirmas laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. liepos 23 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. liepos 16 d. 00:00 val. iki 2018 m. liepos 22 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
  • 2. Antras laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. liepos 30 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. liepos 23 d. 00:00 val. iki 2018 m. liepos 29 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
  • 3. Trečias laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 6 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. liepos 30 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 5 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
  • 4. Ketvirtas laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 13 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 12 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
  • 5. Penktas laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 20 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 19 d 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
  • 6. Šeštas laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 27 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 26 d 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
  • 7. Septintas laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. rugsėjo 3 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugsėjo 2 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
  • 8. Aštuntas laimėtojų traukimas įvyks 2018 m. rugsėjo 10 d. 12:00 valandą. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugsėjo 9 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 125 laimėtojai.
 • Žaidimo prizų laimėtojai bus paskelbti sekančią dieną po laimėtojų traukimo iki 23:59 val. Žaidimo internetinėje svetainėje www.pepsi.lt.
7. PRIZO ĮTEIKIMAS
 • Su laimėtoju bus susisiekta asmeniškai, registracijos metu nurodytu telefono numeriu ir elektroniniu paštu.
 • Norėdami gauti prizą, laimėtojai privalo Žaidimo Koordinatoriui pateikti registruoto kamštelio nuotrauką elektroniniu paštu zaidimas@partizanas.lt. Informacinis tel.: +370 686 15187.
 • Jei Žaidimo laimėtojas yra jaunesnis nei 16 metų amžiaus ir registracijos metu pamelavo apie savo amžių, prizas bus neišduodamas, nes: jis melavo apie savo amžių registracijos metu; jis neturi ID nustatančio dokumento (nors ir atėjo su tėvais, globėjais, bet buvo užsiregistravęs savo vardu).
 • Jei pateikti duomenys sutaps su laimėtojo, Žaidimo Koordinatorius el. paštu išsiųs laimėjimo kodą su nuoroda www.aslaimejau.lt, kur bus galima užsisakyti personalizuotus marškinėlius. Marškinėliai bus pristatomi nurodytu adresu per 14 dienų naudojant Omniva paštomatus. Už prizų išsiuntimą atsakingas tiekėjas − VšĮ „Septynios natos”.
 • Atsiimdami prizą dalyviai patvirtina, kad Žaidimo organizatoriams priekaištų dėl jo neturi ir netenka teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis.
 • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
 • Laimėtojai užsisakyti marškinėlius gali iki 2018 rugsėjo 24 dienos. Po šios dienos užsakymai nebebus priimami.
 • Laimėtojai, kurie nepateiks 7 punkte išvardintų dokumentų iki rugsėjo 24 d., praras teisę į prizą ir jis liks Žaidimo Užsakovo nuosavybe.
 • Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba su prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo rengėjų nepriklausančių priežasčių.
8. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ
 • Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
 • Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
 • Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir prizų išdavimą.
 • Užsakovas pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas, bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.pepsi.lt.
9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
 • Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti nors vieną Pepsi gėrimo buteliuką su geltonu kamšteliu, kurio talpa gali būti 0,5 l, 1 l ir 1,5 l.
 • Registracija Žaidimo internetinėje svetainėje yra nemokama.
 • Visus mokesčius, susijusius su prizų laimėjimais, apmoka Žaidimo Organizatorius.
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
 • Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šiuo dokumentu, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
 • Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2018 10 05, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Partizanas“, Kauno g. 16, LT-03212 Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 686 15187 (darbo dienomis 9:00–18:00 val.).
 • Visi skundai bus sprendžiami remiantis protingumo principu ir Lietuvos Respublikos įstatymais.
11. PAPILDOMA INFORMACIJA